Čl. I. 
Úvodné ustanovenia, účel, oblasť platnosti

 

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj VOP) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi Hotelom Koliba Gréta*** v Liptovskej Sielnici a jeho klientmi s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovaných služieb.

Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody), ktorou sa hotel zaväzuje poskytnutím služieb a klient úhradou dohodnutej ceny.

Právny vzťah medzi Hotelom Koliba Gréta*** a klientom vyplývajúci zo zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne-záväznými predpismi Slovenskej republiky.

Platí domnienka, že klient sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, ibaže by preukázal, že prístup k nim bol zmarený zavinením hotela.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre Hotel Koliba Gréta*** záväzné dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.

Čl. II.
Definícia pojmov

 

1.       Klientom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí zmluvu s Hotelom Koliba Gréta*** o poskytnutí služby.

2.       Hotelom Koliba Gréta*** sa rozumie prevádzka konateľa: Anton Považský, v Liptovskej Sielnici 270.

3.       Službou sa rozumie akákoľvek činnosť vykonávaná Hotelom Koliba Gréta*** v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie, stravovacie, wellness a kongresové služby.

4.       Skupinou sa rozumie spravidla 6 a viac osôb, ktoré si rezervujú ubytovanie v rovnakom termíne príchodu a odchodu.

5.       Podujatím sa rozumie spoločenská akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb spojená s poskytnutím viacerých druhov služieb hotela. Ak nie je dohodnuté inak platí, že objednávateľ podujatia je jeho organizátorom.

6.       Okamih úhrady je čas, kedy oprávnený získal možnosť disponovať uhradenými prostriedkami, t.j. dňom pripísania na účet, prevzatím v pokladni a pod.

7.       Škodou sa rozumie skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak to je možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

Čl. III.
Uzavretie zmluvy a premlčanie

 

1.        Uzatvorením zmluvy sa rozumie najmä dohoda o poskytovaní služieb medzi klientom a Hotelom Koliba Gréta*** na základe žiadosti klienta (ďalej objednávka). Objednávku na poskytovanie služieb dohodne klient osobne, telefonicky, písomne, faxom, prostredníctvom internetu prípadne vyplnením rezervačného formulára na stránke hotela. Zmluva vzniká potvrdením objednávky hotelom. Objednávka musí byť záväzne potvrdená písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu a musí obsahovať : meno a priezvisko objednávateľa, názov spoločnosti s presnou adresou a identifikačnými údajmi o firme, dátumy od začiatku a konca čerpania služby, popis objednanej služby, spôsob platby, v prípade platby na faktúru fakturačné údaje, v prípade platby platobnou kartou je potrebné ako záruku úhrady údaje o platnej platobnej karte.

2.        Uzatvorením zmluvy sa hotel zaručuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite. Hotelu Koliba Gréta*** vzniká súčasne právo žiadať zaplatenie dohodnutej ceny.

3.        V prípade skupinových objednávok alebo opakujúcich sa objednávok môžu zmluvné strany uzatvoriť písomne rámcovú zmluvu v písomnej forme. Pre prípad, že Hotel Koliba Gréta*** a klient uzatvorili písomnú zmluvu a v prípade nesúladu zmluvy alebo jej časti s VOP majú ustanovenia zmluvy prednosť pred týmito VOP. Platnosť VOP tým však nie je dotknutá.

4.        Zmluva môže byť uzatvorená prostredníctvom sprostredkovateľa. Voči hotelu je povinnou osobou sám sprostredkovateľ, ak hotel nedá súhlas k zmene v osobe povinného.

5.        Všetky nároky voči hotelu sa premlčujú za tri roky od začiatku premlčacej doby. Nároky na náhradu škody sa premlčujú za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví.

Čl. IV.
Ubytovacie služby – individuálni klienti

 

1.        Hotel Koliba Gréta*** je povinný pripraviť klientovi objednané alebo rezervované izby od 14:00 dohodnutého dňa príjazdu. Klient má nárok na skoršie prichystanie rezervovanej izby len v prípade, že s tým Hotel Koliba Gréta*** pri uzatváraní zmluvy vyslovil súhlas.

2.        Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a odovzdať izbu hotelu naspäť najneskôr do 10:00h, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade, že klient odovzdá izbu po tomto čase, je hotel oprávnený účtovať  ubytovanie i za celý nasledujúci deň (100% plnej ceny ubytovania). Zmluvné nároky klienta sa týmto nezakladajú. Vznik škody hotelu sa nevyžaduje.

3.        Hotel je povinný umožniť klientovi, aby si tento mohol uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty na bezpečnom mieste (v hotelovom trezore). Pokiaľ toto právo klient nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, scudzením alebo iným spôsobom zodpovedá hotel len v obmedzenej miere.

4.        Pobyt klienta v hoteli upravujú prevádzkové poriadky Hotel Koliba Gréta***. Jednotlivé poriadky sú pre hotelových hostí záväzné.

5.        Klient je povinný pri nasťahovaní do izby si túto riadne prezrieť a prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď hlásiť povereným zamestnancom hotela. Rovnako je povinný postupovať v prípade, že zistí prípadné poškodenie izby alebo jej inventáru.

6.        V prípade, že Hotel Koliba Gréta*** zistí poškodenie izby po odovzdaní izby klientom, je tento povinný náhradou škody.

7.        Klient je povinný zrušiť rezerváciu ubytovania ihneď po zistení, že ubytovanie nevyužije.

8.        Rezervované izby, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 18.00 hod. dňa príjazdu, môže prenechať hotel inému. Toto neplatí, pokiaľ bol výslovne dohodnutý neskorší príjazd.

9.        Ak je cena udávaná na osobu, je táto cena platná len pri obsadení všetkých pevných lôžok na izbe. Za neobsadené lôžko na izbe sa platí príplatok. Ak nie je dohodnuté inak hosť platí 70% z celkovej ceny izby pri obsadení všetkých pevných lôžok.

Čl. V.
Ubytovacie služby – Skupiny

 

1.        Ak nie je uvedené v tomto článku inak, platia pre ubytovacie podmienky pre skupiny ustanovenia Čl.IV. – Ubytovacie služby – individuálni klienti.

2.        Opcia max. 40 dni pred nástupom bez zálohy, potom je splatná záloha min. 50%, alebo storno zo strany poskytovateľa služby.

3.        Opcia kratšia ako 40 dní môže mať odchýlku 5% z rezervovanej kapacity a to do 7 dní pred nástupom.

4.        Ak má klient záujem o garantovanú rezerváciu, hotel môže požadovať zaplatenie zálohy vo výške najmenej 50% z celkovej ceny rezervácie. Rezervácia je potvrdená okamihom úhrady zálohy.

5.        Opcia na 100% kapacity hotela je možná len so zálohou 50%

6.        40 dní pred nástupom je storno 100%

Čl. VI
Podujatia

 

1.        Z titulu zmeny v rozsahu poskytnutých služieb z dôvodov na strane klienta, hotel pri vyúčtovaní uzná zníženie vopred dohodnutej zmluvnej ceny najviac o 10 %. Záväzok klienta z prípadných objednaných služieb nad rámec pôvodnej sumy tým nie sú dotknuté.

2.        Z titulu zmeny v rozsahu poskytnutých služieb z dôvodov na strane klienta poskytne navýšenie rozsahu služieb podľa vlastných možností. Klient nemá na navýšenie rozsahu služieb právny nárok, hotel je však  povinný k takejto požiadavke pristúpiť so starostlivosťou riadneho obchodníka.

3.        Pri odchýlkach počtu účastníkov o viac než 5 % je hotel oprávnený jednostranne určiť a stanoviť cenu za služby, prípadne ako aj vymeniť potvrdené miestnosti. Vopred dohodnutý štandard a technické vybavenie miestností však musia zostať zachované.

4.        Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 22.00 hod., môže hotel od 22.00 hod. účtovať príplatok za servis na základe poskytnutých služieb alebo tovaru, pokiaľ dohodnutá odmena už nezohľadňuje trvanie dlhšie ako do 22.00 hod.

5.        Organizátor podujatia zásadne nie je oprávnený prinášať jedlá alebo nápoje k podujatiam. Výnimky vyžadujú predošlú písomnú dohodu s hotelom. V takýchto prípadoch je hotel oprávnený účtovať príplatok za servis.

6.        Organizátor podujatia a objednávateľ ručia za zaplatenie dodatočne objednaných jedál a nápojov účastníkmi podujatia.

7.        Pri podujatí je klient povinný vysporiadať si záväzky voči organizáciám na ochranu autorských práv. Za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva nenesie Hotel Koliba Gréta*** zodpovednosť za škodu alebo prípadne sankcie.

8.        Organizátor podujatia a objednávateľ sú povinní hotelu bez vyzvania oznámiť, aj je podujatie spôsobilé narušiť verejný poriadok a obmedziť alebo ohroziť záujmy hotela a iných klientov. Hotel je oprávnený vykonať opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a klient je povinný ich strpieť.

9.        Inzeráty v tlačových a elektronických médiách, reklamy a oznamy určené širokej verejnosti, najmä informácie o konaní politických, náboženských a komerčných podujatí, ktoré poukazujú na vzťah k hotelu a sú spôsobilé poškodiť dobré meno hotela alebo majú znaky parazitovania sa na jeho povesti vyžadujú zásadný predošlý písomný súhlas hotela.

10.    Pokiaľ hotel pre organizátora podujatia z jeho podnetu obstaráva technické a iné zariadenia od tretích subjektov, jedná v mene, z plnej moci a na účet organizátora podujatia. Organizátor podujatia oslobodzuje hotel zo všetkých nárokov tretích subjektov z prenechania tohto zariadenia.  

11.    Používanie vlastných elektrických zariadení organizátora podujatia pri použití elektrických alebo iných káblových rozvodov hotela vyžaduje jeho súhlas. Hotel si vyhradzuje právo osobitne spoplatniť také stroje a zariadenia, ktoré nad obvyklú mieru zvyšujú náklady na dodávku médií alebo prevádzku hotela. Ak použitím týchto zariadení vzniknú poruchy alebo poškodenia na technických zariadeniach hotela, je organizátor podujatia povinný uhradiť náklady spojené s ich uvedením do pôvodného stavu. Hotel si vyhradzuje právo prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tretích osôb vykonať kontrolu týchto zariadení a opatrenie na zamedzenie takéhoto stavu a klient je povinný ich strpieť

12.    Prinesený dekoračný materiál a predmety musia zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Hotel je oprávnený pre toto vyžadovať stanovisko príslušných orgánov verejnej správy. V záujme predchádzania vzniku možnej škody je organizátor povinný ich inštaláciu a umiestnenie predmetov vopred dohodnúť s hotelom.

13.    Prinesené výstavné a ostatné predmety musia byť bezprostredne po ukončení podujatia organizátorom odstránené. V prípade opomenutia tejto povinnosti je hotel oprávnený po dobu zotrvania predmetov v miestnosti účtovať za túto nájomné. Hotel je tiež oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie na účet organizátora podujatia bez toho, že by mu z toho vznikla zmluva o opatere alebo úschove. Organizátor podujatia je povinný hotelu zaplatiť skladné a škodu vzniknutú nahromadením zanechaných predmetov. Povinnosť náhrady škody tým nie je dotknutá.

14.    Pri svadbách za rezerváciu termínu požadujeme zálohu vo výške nájmu miestnosti. Táto záloha je nevratná.

15.    Ďalšia záloha je vo výške 50% z kalkulačnej ceny svadby je splatná 6 mesiacov pred termínom. Storno poplatok je vo výške 50% 6 mesiacov pred termínom a 100% 3 mesiace pred termínom.

Čl. VII.
Ceny za služby

 

1.        Klient je povinný za ním využité služby zaplatiť dohodnutú cenu. Toto platí aj pre služby a výdavky hotela voči tretím osobám, ktoré klient podnietil.

2.        Pokiaľ nebolo zmluvou dohodnuté inak, dohodnutá cena, ktorú má platiť klient a dohodnuté služby hotela vyplývajú z platného cenníka Hotela. Cenník je generovaný dynamicky na základe, obdobia pobytu, obsadenosti hotela, a počtu osôb a veku a počtu detí. Cenu dalej ovplyvňuje skorý alebo last minute nákup a dĺžka pobytu.

3.        Dohodnuté ceny sú konečné a zahŕňajú i daň z pridanej hodnoty. Pokiaľ doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím služby presiahne 3 mesiace a zvýši sa hotelom všeobecne za takéto výkony účtovaná cena, môže hotel zmluvne dohodnutú cenu primerane zvýšiť, najviac však o 5%.

4.        Miesto plnenia a platby je sídlo Hotela Koliba Gréta***.

5.        Hotel je oprávnený pri uzavretí zmluvy alebo potom pri zohľadnení právnych ustanovení žiadať primeranú platbu vopred alebo zálohovú platbu. Pre platbu vopred a zálohovú platbu sa primerane požijú ustanovenia nasledujúcich článkov. Cena je garntovaná až po zaplatení zálohy.

6.        Ak sa nedohodne vopred inak, podkladom pre vyúčtovanie objednaných a využitých služieb sa uskutoční daňovým dokladom – faktúrou, najskôr dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Za tento deň sa považuje deň odchodu objednávateľa z priestorov Hotela alebo deň, kedy od neho prevzal všetky objednané služby. Faktúra musí obsahovať náležitosti bežné v obchodnom styku. V prípade pochybnosti sa má za to, že lehota splatnosti začína plynúť na tretí deň  odovzdania daňového dokladu (faktúry) pošte na doručenie objednávateľovi.

7.        Splatnosť faktúry je najneskôr 14 dní od dňa zdaniteľného plnenia. Pre prípad, že klient uhradí vopred zálohu za poskytnuté služby vo výške najmenej 30% z celkovej kalkulovanej ceny, je splatnosť faktúry 14 dní od dňa zdaniteľného plnenia. Táto povinnosť je splnená pripísaním príslušnej čiastky v prospech účtu poskytovateľa.

8.        Pre prípad, že je klient s platbou v omeškaní, je táto povinná uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 %  z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nároky z náhrady škody tým nie sú dotknuté. Ak je klient s platbou v omeškaní, stráca nárok na poskytnuté zľavy a Hotel Koliba Gréta*** je oprávnený fakturovať plnú bežnú cenu bez uplatnenia zľavy. V tomto prípade je klient povinný uhradiť Hotelu Koliba Gréta*** všetky preukázateľne vynaložené náklady za poskytnuté služby bez uplatnenia zliav a výhod.

9.        Klient môže započítať voči pohľadávke hotela iba nespornú alebo právoplatnú pohľadávku. To isté platí, ak sa jedná o čiastočný zápočet.

10. V prápde že dôjde k poruche systému na výpočet ceny hotel koliba gréta si vyhradzuje právo kontaktovať klienta a dohodnúť správnu cenu, alebo má klient právo na storno.

Čl. VIII.
Odstúpenie, zrušenie zmluvy, stornovanie klientom

 

1.        V prípade, že klient odstúpi od zmluvy, je povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu (ďalej aj storno poplatok). Storno poplatok je určený pomerom k výške celkovej dohodnutej ceny (pozn.s výnimkou termínu Silvester (26.12.-9.1.) a to nasledovne:

a)         nad 40 dní pred poskytnutím služby- bez storno poplatku

b)         od 40 dní a v deň poskytnutia služby- 100% z celkovej ceny,

c)         v deň poskytnutia služby a v prípade skrátenia pobytu – 100% z celkovej sumy stornovaných služieb.

2.     Storno poplatok platný pre pobyty v termíne Silvester:

a)         nad 45 dní pred poskytnutím služby- bez storno poplatku

b)         od 45 dní a v deň poskytnutia služby a v prípade skrátenia pobytu – 100% z celkovej ceny poskytovaných služieb

3.        Okolnosti vis major nemajú na povinnosť uhradiť storno poplatok vplyv. Uhradením storno poplatku klientom sa Hotel Koliba Gréta*** vzdáva nárokov na úhradu iných škôd aj v prípade, ak tieto presahujú výšku storno poplatku.

 

Čl. IX.
Odstúpenie hotelom

 

1.        Hotel je od zmluvy oprávnený odstúpiť len v prípade, že:

·      bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom a z dôvodov uvedených v zmluve,

·      klient netrvá na plnení zo strany hotela,

·      klient má záväzky voči hotelu po lehote splatnosti,

·      bola pri rezervácii dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas nesplnil, hotel však môže odstúpiť najneskôr do momentu splnenia záväzku klientom,

·      vyššia moc alebo iné okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným,

·      izby boli rezervované za uvedenia zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov podstatných skutočností napr. v osobe klienta alebo účelu,

·      hotel má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie hotelových služieb by mohlo ohroziť hladkú prevádzku hotela, bezpečnosť alebo vážnosť hotela na verejnosti, bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľom resp. organizácii hotela.

2.        V prípade, že klient uhradil primeranú platbu vopred alebo zálohovú platbu vo výške najmenej 50% je hotel od zmluvy oprávnený odstúpiť len v prípade, že:

·      bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom a z dôvodov uvedených v zmluve,

·      klient netrvá na plnení zo strany hotela,

·      vyššia moc alebo iné okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným.

3.        Pri oprávnenom odstúpení hotela nevzniká žiaden nárok klienta na náhradu škody.

 

Čl. X
Ručenie a škody

 

1.        Hotel ručí so starostlivosťou riadneho obchodníka za svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

2.        Nároky klienta na náhradu škody sú prípustné len v prípadoch škody na zdraví, keď hotel zodpovedá za porušenie povinností a škody, ktoré sa  zakladajú na úmyselnom alebo hrubo nedbanlivom porušení povinností hotela vyplývajúcich zo zmluvy alebo zo zákona. Klient je povinný primerane prispieť k odstráneniu chyby a znižovaniu možných škôd.

3.        Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, ktoré boli ubytovanými klientmi alebo pre nich vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo uloženie vecí, alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkom hotela.

4.        Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá hotel len do výšky 332,- €. Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr  do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.

5.        Pokiaľ klient dostane k dispozícii miesto na odstavenie vozidla na hotelovom parkovisku, aj za úhradu, nevzniká tým žiadna zmluva o úschove. Pri strate alebo poškodení na hotelovom pozemku odstavených alebo odsunutých motorových vozidiel a ich obsahov hotel neručí, okrem úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.

6.        Služby budenia vykonáva hotel s najväčšou starostlivosťou. So správami, poštovými zásielkami a zásielkami tovaru pre hostí sa vždy zaobchádza so starostlivosťou. Hotel prevezme doručenie a úschovu a – na želanie za úhradu poslanie ďalej hore uvedeného.

7.        Hotel neručí za úrazy pri podujatiach, programoch akéhokoľvek druhu, ibaže  by hotel konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.

Čl. XI
Ostatné

1.        Zvieratá smú byť prinesené len po predchádzajúcom súhlase hotela a za účtovanie prirážky.

2.        Nájdené veci sa posielajú ďalej len na žiadosť. Uskladňujú sa v hoteli šesť mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú príslušnému orgánu verejnej správy.

3.        Strata kľúča sa účtuje sumou 150€ – nakoľko sa jedná o generálny systém celého hotela

Čl. XII.
Doručovanie

1.        Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi hotelom a klientom sa doručujú:

·       osobne,

·       poštou,

·       treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky.

2.        Všetky písomnosti týkajúce sa akýchkoľvek právnych vzťahov založených medzi hotelom a klientom sa doručujú doporučene na adresu sídla hotela a na adresu trvalého pobytu alebo sídla klienta. Ak záväzkový vzťah medzi hotelom a klientom trvá, je každý jeho účastník povinný oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla alebo trvalého pobytu podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla alebo trvalého pobytu.

3.        Ak klient neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v objednávke, a táto je zhodná s jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, považuje sa písomnosť po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú.

4.        Ak klient neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v objednávke, a táto nie  je zhodná s jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3. tohto článku.

Čl. XIV
Záverečné ustanovenia

 

1.        Prípadné spory, ktoré zo zmluvného vzťahu vzniknú, sa zaväzujú zmluvné strany riešiť prednostne dohodou.

2.        Hotel a klient berú na vedomie, že všetky prípadné spory, ktoré medzi nimi z právneho vzťahu a v súvislosti s ním vzniknú sa budú riadiť právom Slovenskej republiky a to podľa slovenského právneho poriadku. Príslušné riešením prípadných sporov sú súdy Slovenskej republiky. Uplatnenie Viedenskej dohody o nákupnom práve OSN z kolízneho práva je vylúčené.

3.        Ustanovenia v prospech cudzieho prvku obsiahnuté v kolíznych normách sú prípustné len v prípade, ak sa jedná o obligatórne ustanovenie.

4.        Zmeny alebo doplnenia písomnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú pre ich účinnosť písomnú formu a platnosť prípadných zmien a doplnkov je podmienená písomným prejavom Hotela. Jednostranné zmeny alebo doplnenia klientom sú neúčinné.

5.        Výlučné sídlo súdu – aj pri sporoch pre šeky a zmenky – je v obchodnom styku sídlo hotela.

6.        Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo stali sa neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť ostatných ustanovení.